You are currently viewing תעריפי שירותים בתשלום

תעריפי שירותים בתשלום

מאז שנת 2004 עת החלו הרפורמות בענף הביטוח, גדלה חבותנו ללקוחותינו. הוטלו עלינו מטלות חדשות ונוספות. עמידתנו בדרישות החוק והתקנות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד ואפשרות מתן שרות לכם, הלקוחות. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, המהווים השתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המצוייינים לעיל דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס אשראי. לתשומת לבכם, הנכם רשאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח.

להלן רשימת השירותים:

 • טיפול תביעות צד ג' 150 ש"ח
 • תשלום תעודת חובה  40 ש"ח
 • אישור היעדר תביעות 100 ש"ח
 • פדיון פוליסות מסולקות 150 ש"ח
 • הלוואה מפוליסה 150 ש"ח
 • פתיחת קרן השתלמות 250 ש"ח
 • הלוואה 175.5 ש"ח
 • ייפוי כוח לפוליסה חיצונית + תשלום לטיפולים ע"פ שעות עבודה שיכול לנוע בין 100 ל-400 ש"ח לשעה ע"פ סיכום מראש עם הלקוח.
 • מסלקה וניתוח 500 ש"ח

+ סכום שיקבע מראש עבור כל שעת פגישה

תביעות מבוטחים חיצוניים 800 ש"ח

המחיר לשעת עבודה + סכום חד פעמי שיקבע מראש במקרה של הצלחה.

 • קבלת בעלות 150ש"ח
 • ניוד קופה 350 ש"ח
 • הפחתת דמי ניהול 200 ש"ח
 • הנפקת אישורים: אישורי מס' הצהרת הון, העתק פוליסה,
 • ערכי פדיון, דו"ח מצב אישורי מס' שנתי אלמנטרי וכו'. 50 ש"ח
 • הזמנת מסלקה ללקוח ממעסיק בהסדר 50 ש"ח
 • הזמנת מסלקה ללקוח ממעסיק שלא בהסדר 200 ש"ח
 • הכנת טבלה מרכזת של ביטוחים ללקוח קיים 250 ש"ח
 • פדיון פיצויים 200 ש"ח
 • פדיון פיצויים מלא 250 ש"ח

מעסיקים חדשים
אנו נאמני לקוח, אנו עובדים ללא עמלות מחברות הביטוח (פרט למקרים שחברות הביטוח אינן יכולות שלא לשלם עמלות עקב בעיות מחשוב). עלות למעסיק 350 ש"ח בגין פגישת קבלה,40 ש"ח בחודש בגין טיפול בעובד ו 250  ש"ח עלות לעובד בגין עזיבת עבודה ומעבר למעסיק הבא.

.